o nas

G&D na­sza fir­ma po­wsta­ła w 2006 ro­ku. Je­ste­śmy pro­du­cen­tem re­klamy wi­zu­al­nej, spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu re­klam świetl­nych ta­kich jak: ka­se­to­ny, py­lo­ny, li­te­ry blo­ko­we, bil­l­bo­ar­dy, do pro­duk­cji wy­ko­rzy­stu­je­my naj­lep­szych i spraw­dzo­nych ma­te­ria­łów np. rey­no­bon­du, no­wo­cze­sne­go oświe­tle­nia LED, gwa­ran­tu­je­my tym sa­mym naj­wyż­szą ja­kość i tr­wa­łość na­szych pro­duk­tów.

Dru­gą na­szą spe­cjal­no­ścią, cie­szą­cą się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem są sys­te­my wy­sta­wien­ni­cze ta­kie jak; roll-up, po­ty­ka­cze, x-ba­ne­ry, ram­ki OWZ, jak rów­nież sto­iska re­klamowe. Dzię­ki tym sys­te­mom mo­gą Pań­stwo w spo­sób cie­ka­wy za­aran­żo­wać po­wierzch­nię re­klamową i wy­eks­po­no­wać swój pro­dukt.

Ofe­ru­je­my wszel­kie­go ro­dza­ju wy­dru­ki: ka­ta­lo­gi, fol­de­ry, pla­ka­ty, za­pro­sze­nia, pocz­tów­ki, tecz­ki, na­klej­ki, blocz­ki, wi­zy­tów­ki, ulot­ki, ka­len­da­rze i wie­le in­nych. Na ży­cze­nie klien­ta wy­ko­na­my uszla­chet­nie­nie (fo­lia błysk, mat, UV i UV wy­biór­czo), per­so­na­li­za­cję, tło­cze­nia itp.

FB